Zasady zgłaszania publikacji do Ośrodka Informacji Naukowej

Każdy pracownik naukowy, dydaktyczny i doktorant Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest zobowiązany we własnym zakresie dostarczyć opublikowa pracę do Uczelnianego Ośrodka Informacji Naukowej:

 • osobiście lub pocztą wewnętrzną (kserokopia): Biblioteka Główna AWF we Wrocławiu pok. 25 lub 28, w godz. 8.00 – 15.00;
 • elektronicznie (skan, pdf): oin@awf.wroc.pl

Za publikację uważa się:

 • artykuł w czasopiśmie,
 • monografię, podręcznik, skrypt,
 • książkę popularno-naukową,
 • rozdział w monografii, podręczniku, skrypcie, książce popularno-naukowej,
 • abstrakt w materiałach konferencyjnych,
 • referat zjazdowy opublikowany w materiałach konferencyjnych,
 • hasło encyklopedyczne,
 • recenzję,
 • list do redakcji,
 • komentarz.

Wymagania dotyczące kserokopii, skanu, pdf-u publikacji:

Artykuł w czasopiśmie:

 • strona tytułowa z czasopisma, z dokładnym rokiem i numerem, w którym ukazał się artykuł;
 • cały artykuł, którego pracownik jest autorem lub współautorem.

Rozdział w monografii/podręczniku/skrypcie/książce lub hasło encyklopedyczne itd.:

  • strona tytułowa,
  • strona redakcyjna,
  • spis treści całej publikacji,
  • cały rozdział/hasło encyklopedyczne itd., którego pracownik jest autorem lub współautorem,
  • strony z informacją o afiliacji, jeżeli taka informacja nie znajduje się przy rozdziale.


Dodatkowo autor zobowiązany jest podać całkowitą liczbę stron monografii/podręcznika/skryptu/książki, w której znajduje się jego praca.

Referat/abstrakt w materiałach zjazdowych:

   • strona tytułowa,
   • strona redakcyjna,
   • referat/abstrakt, którego pracownik jest autorem lub współautorem,
   • strony z informacją o afiliacji, jeżeli taka informacja nie znajduje się przy referacie/abstrakcie.


Monografia/podręcznik/skrypt/książka:

   • strona tytułowa,
   • strona redakcyjna,
   • ostatnia strona, na której znajdujes ię paginacja monografii/podręcznika/skryptu/książki.

Jeżeli publikacja nie posiada afiliacji naszej uczelni prosimy o dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego afiliację naszej Uczelni (wzór zaświadczenia).

Prace bez wymaganych informacji, niepełne lub nieczytelne, nie będą rejestrowane w Bazie Publikacji Pracowników naszej Uczelni.

Baza Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest ogólnodostępna online pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/

Prosimy o systematyczne jej przeglądanie i uzupełnianie brakujących publikacji. W interesie każdego autora jest, aby była ona kompletna, ponieważ na jej podtsawie generowane są wykazy do ocen indywidualnych pracowników oraz jednostek naszej Uczelni. Dane w bazie to także podstawa do uzupełniania cytowań w module „Cytowania Publikacji AWF we Wrocławiu”.

Ponadto Baza Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest źródłem danych do kategoryzacji jednostek naukowych przeprowadzanej przez MNiSW.