Metodologia – wybór literatury

Bibliografia poradników i podręczników pomocnych
w pisaniu prac dyplomowych, doktorskich i innych
tekstów naukowych – wszystkie pozycje dostępne
w Bibliotece Głównej AWF Wrocław
(układ chronologiczny wg roku wydania – od najnowszych)

 1. Brzeziński, Jerzy. Metodologia badań psychologicznych. Wyd. nowe. Warszawa: Wydawnictwo
  Naukowe PWN, 2021.
 2. Cynarski, Wojciech Jan. Metodologia badań społecznych i antropologiczno-kulturowych
  w naukach o kulturze fizycznej i w obszarze turystyki. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
  Rzeszowskiego, 2021.
 3. Matysek, Anna. Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
 4. Siuda, Piotr. Publikacje naukowe: praktyczny poradnik: dla studentów, doktorantów i nie tylko.
  Warszawa:   Wydawnictwo Naukowe PWN ,   2020.
 5. Małkuch-Świtalska, Justyna. Projekty naukowe:  zarządzanie w
  praktyce.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 6. Butowski, Leszek. Metodologia badań nad turystyką : podstawy ontologiczne i epistemologiczne
  oraz rozwój historyczno-instytucjonalny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020.
 7. Wasylczyk, Piotr. Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów
  i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 8. Stępień, Beata. Zasady pisania tekstów naukowych: prace doktorskie i artykuły. Warszawa:
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 9. Hombek, Danuta. Zasady opracowania prac dyplomowych. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jana Kochanowskiego, 2015.
 10. Kuciński, Kazimierz. (red.) Elementy metodyki rozprawy doktorskiej. Warszawa: Difin, 2015.
 11. Kwaśniewska, Krystyna. Jak pisać prace dyplomowe? : (wskazówki praktyczne). Wyd. 4 uzup.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW, 2015.
 12. Mróz, Tadeusz. Siwińska, Małgorzata. Empiryczne prace dyplomowe na studiach
  pedagogicznych. Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014.
 13. Creswell, John W. Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i
  mieszane. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 14. Kasperczyk, Tadeusz (red. nauk.) Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań
  naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej = Methodological handbook of writing papers and
  conducting research in physical education studies . Kraków : Wydawnictwo Jet, 2013.
 15. Sowińska, Bożena. Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : poradnik. Bydgoszcz :
  Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2013.
 16. Zieliński, Jarosław. Metodologia pracy naukowej. Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, cop.
  2012.
 17. Brycz, Bogumiła, Dudycz Tadeusz. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie
  zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
 18. Gambarelli, Gianfranco. Wspinaczka po profesurę : przewodnik satelitarny po karierze
  akademickiej : od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów. Warszawa : CeDeWu.pl
  Wydawnictwa Fachowe, 2011.
 19. Grabowski, Henryk. Metodologia pracy naukowej : tezy wykładów, prezentacje graficzne i
  pytania kontrolne dla studentów turystyki i rekreacji. Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła
  Turystyki i Ekologii, 2011.
 20. Juśkiewicz-Swaczyna, Barbara. Jurgielewicz-Urniaż, Marzena. Praca dyplomowa z fizjoterapii:
  przewodnik dla autorów. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2011.
 21. Kalita, Cezary. Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla
  studentów. Warszawa ; Biała Podlaska: Arte, 2011.
 22. Kolman, Romuald. Szczepańska Katarzyna. Doktoraty i habilitacje: poradnik realizacji. Toruń:
  Dom Organizatora, 2011.
 23. Pawlik, Kazimierz. Zenderowski, Radosław. Dyplom z internetu: jak korzystać z internetu pisząc
  prace dyplomowe? Warszawa: CeDeWu, 2010/2011.
 24. Grzybowski, Przemysław Paweł, Sawicki Krzysztof. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Kraków:
  Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
 25. Żegnałek, Kazimierz. Metodologia badań dla autorów prac licencjackich i magisterskich
  z pedagogiki. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo
  Comandor, 2010.
 26. Sygit, Katarzyna. Instrukcja pisania prac dyplomowych i magisterskich: (poradnik dla studentów
  wychowania fizycznego i studentów zdrowia publicznego). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
  Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.
 27. Turek, Marian. Michalak, Aneta. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz
  finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki
  Śląskiej, 2009.
 28. Weiner, January. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych :
  przewodnik praktyczny. Wyd. 4 zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 29. Zenderowski, Radosław. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii
  pisania i obrony pracy dyplomowej. Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009.
 30. Dudziak, Arkadiusz. Żejmo Agnieszka. Poradnik dla doktorantów i habilitantów. Warszawa :
  Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
 31. Kalina, Roman Maciej. Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, sporcie i
  fizjoterapii. T. 1, Studia pierwszego stopnia. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
  Rzeszowskiego, 2008.
 32. Kubielski, Wiesław Wojciech. Praca magisterska w pedagogice. Wyd. zm. i rozsz. Leszno :
  Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008.
 33. Popławska, Agata. Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki? Białystok: Wydawnictwo
  Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2008.
 34. Bielec, Ewa. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. 3 popr. i rozszerz.
  Kraków: Wydawnictwo EJB : Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2007.
 35. Mendel, Tadeusz. Metodyka pisania prac doktorskich. Wyd. 7 poszerz. Poznań : Wydawnictwo
  Akademii Ekonomicznej, 2007.
 36. Siwiński, Wiesław. Tauber, Roman Dawid. Metodologia badań naukowych : (zarys problematyki
  na użytek wyższych szkół o kierunku turystyka i rekreacja). Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i
  Gastronomii, 2006.
 37. Urban, Stanisław. Ładoński, Wiesław. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. 6 uzup.
  Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2006.
 38. Apanowicz, Jerzy. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace
  habilitacyjne. Warszawa : Difin, 2005.
 39. Hajduk, Zygmunt. Ogólna metodologia nauk. Wyd. 3. popr. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005.
 40. Jankowski, Krzysztof W. Lenartowicz Michał. Metodologia badań empirycznych : podręcznik dla
  studentów wychowania fizycznego. Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
  Piłsudskiego, 2005.
 41. Szkutnik, Zdzisław. Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów. Poznań :
  Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
 42. Węglińska, Maria. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów. Wyd. 5. Kraków :
  Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2005.
 43. Wojcik, Krystyna. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską.
  Wyd. 7 zm. i rozszerz. Warszawa: Wydawnictwo PLACET, 2005.
 44. Kolman, Romuald. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria,
  doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2004.
 45. Krajewski, Mirosław. Piszemy prace naukowe : vademecum dla studentów i doktorantów.
  Wyd. 2 zm. Rypin: Dom Wydawniczy „Verbum”, 2004.
 46. Pioterek, Paweł. Zieleniecka, Barbara. Technika pisania prac dyplomowych. Wyd. 3 zm. i uzup.
  Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004.
 47. Apanowicz, Jerzy. Metodologia nauk. Toruń: Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, 2003.
 48. Boć, Jan. Jak pisać pracę magisterską. Wyd. 4 popr. Wrocław: Kolonia Limited, 2003.
 49. Dutkiewicz, Waldemar. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej
  z pedagogiki. Wyd. 5 popr. Kielce: Wydawnictwo Stachurski, 2001.
 50. Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Jak to napisać? : poradnik redagowania i komponowania
  tekstów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza IKAR, 2001.
 51. Gierz, Wiesława. Jak pisać pracę licencjacką? : poradnik metodyczny. Gdańsk: Wyższa Szkoła
  Turystyki i Hotelarstwa, 2000.
 52. Kolman, Romuald. Poradnik dla doktorantów i habilitantów. Wyd. 3. Bydgoszcz: Oficyna
  Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.
 53. Pułło, Andrzej. Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa :
  Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000.
 54. Knecht Zdzisław. Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się
  uczyć, jak pisać pracę dyplomową. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania
  EDUKACJA, 1999.
 55. Majchrzak, Jadwiga. Mendel Tadeusz. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych :
  poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem
  ich do obrony lub publikacji. – Wyd. 3. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.
 56. Oliver, Paul. Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów. Kraków : Wydawnictwo
  Literackie, 1999.
 57. Gambarelli, Gianfranco. Łucki Zbigniew. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską:
  wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: UNIVERSITAS, 1995.
 58. Zaczyński, Władysław Piotr. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i
  magisterskich. Warszawa: Wydawnictwo ŻAK, 1995.
 59. Pieter, Józef. Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
  Naukowe, 1975.
 60. Pieter, Józef. Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: Zakład Narodowy im.
  Ossolińskich, 1967.