Informacje dodatkowe

Bibliografia poradników, podręczników i zasad pomocnych w pisaniu prac dyplomowych, doktorskich, tekstów naukowych dostępnych w Bibliotece Głównej AWF Wrocław.

1. Publikacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. / Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk. — Wydanie I. — Warszawa : PWN, 2018.

2. Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. / Piotr Wasylczyk. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

3. Zasady pisania tekstów naukowych : prace doktorskie i artykuły./ Beata Stępień. — Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

4. Zasady opracowania prac dyplomowych. / Danuta Hombek. — Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015.

5. Elementy metodyki rozprawy doktorskiej. / redakcja naukowa Kazimierz Kuciński. — Warszawa : Difin, 2015.

6. Jak pisać prace dyplomowe? : (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska. — Wyd. 4 uzup. — Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW, 2015.

7. Empiryczne prace dyplomowe na studiach pedagogicznych. / Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska. — Głogów :Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014.

8. Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i mieszane. / John W. Creswell ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

9. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. = Methodological handbook of writing papers and conducting research in physical education studies / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. — Kraków : Wydawnictwo Jet, 2013.

10. Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : poradnik. / Bożena Sowińska ; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2013.

11. Metodologia pracy naukowej. / Jarosław Zieliński. — Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, cop. 2012.

12. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. / Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.

13. Wspinaczka po profesurę : przewodnik satelitarny po karierze akademickiej : od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów./ Gianfranco Gambarelli ; tł. Zbigniew Łucki. — Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011.

14. Metodologia pracy naukowej : tezy wykładów, prezentacje graficzne i pytania kontrolne dla studentów turystyki i rekreacji. / Henryk Grabowski ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. — Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2011.

15. Praca dyplomowa z fizjoterapii : przewodnik dla autorów. / Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Marzena Jurgielewicz-Urniaż. — Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2011.

16. Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych : poradnik dla studentów. / Cezary Kalita. — Warszawa ;Biała Podlaska : Arte, 2011.

17. Doktoraty i habilitacje : poradnik realizacji. / Romuald Kolman, Katarzyna Szczepańska. –Toruń : Dom Organizatora, 2011.

18. Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe?. / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. — Warszawa : CeDeWu, 2010/2011.

19. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

20. Metodologia badań dla autorów prac licencjackich i magisterskich z pedagogiki. / Kazimierz Żegnałek. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010.

21. Instrukcja pisania prac dyplomowych i magisterskich : (poradnik dla studentów wychowania fizycznego i studentów zdrowia publicznego) / Katarzyna Sygit. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.

22. Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. /Marian Turek, Aneta Michalak. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.

23.Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny. / January Weiner. – Wyd. 4 zm. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

24. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. /Radosław Zenderowski. — Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, [2009].

25. Poradnik dla doktorantów i habilitantów / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.

26. Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, sporcie i fizjoterapii. T. 1, Studia pierwszego stopnia. /Roman Maciej Kalina. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.

27. Praca magisterska w pedagogice. / Wiesław Wojciech Kubielski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. — Wyd. zm. i rozsz. – Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008.

28. Jak napisać pracę dyplomową z pedagogiki? / Agata Popławska. — Białystok: Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2008.

29. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. / Ewa i Janusz Bielcowie. — Wyd. 3, popr. i rozsz. — Kraków :Wydawnictwo EJB : Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2007.

30. Metodyka pisania prac doktorskich. / Tadeusz Mendel. — Wyd. 7 poszerz. — Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

31. Metodologia badań naukowych : (zarys problematyki na użytek wyższych szkół o kierunku turystyka i rekreacja). / Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. — Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2006.

32. Jak napisać dobrą pracę magisterską./ Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. — Wyd. 6 uzup. — Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2006.

33. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne. / Jerzy Apanowicz. — Warszawa : Difin, 2005.

34. Ogólna metodologia nauk. / Zygmunt Hajduk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. — Wyd. 3. popr. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005.

35. Metodologia badań empirycznych : podręcznik dla studentów wychowania fizycznego. / Krzysztof W. Jankowski, Michał Lenartowicz. — Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005.

36. Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów. / Zdzisław Szkutnik. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005.

37. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów. / Maria Węglińska. Wyd. 5. — Kraków :Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2005.

38. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Krystyna Wojcik. Wyd. 7 zm. i rozsz. — Warszawa : Wydawnictwo PLACET, 2005.

39. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji. (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. — Bydgoszcz ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2004.

40. Piszemy prace naukowe : vademecum dla studentów i doktorantów. / Mirosław Krajewski. — Wyd. 2 (zm.). — Rypin : Dom Wydawniczy „Verbum”, 2004.

41. Technika pisania prac dyplomowych. / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. Wyd. 3 zm. i uzup. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004.

42. Metodologia nauk. / Jerzy Apanowicz. — Toruń : Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, 2003.

43. Jak pisać pracę magisterską. / Jan Boć ; konsult. filol. Jan Miodek. — Wyd. 4 popr. — Wrocław: Kolonia Limited, 2003.

44. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki./ Waldemar Dutkiewicz. — Wyd. 5 popr. — Kielce : Wydawnictwo Stachurski, 2001.

45. Jak to napisać? : poradnik redagowania i komponowania tekstów. / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. — Warszawa :Oficyna Wydawnicza IKAR, 2001.

46. Jak pisać pracę licencjacką? : poradnik metodyczny. / Wiesława Gierz. — [Wyd. 1] dodr. — Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2000.

47. Poradnik dla doktorantów i habilitantów. / Romuald Kolman.– Wyd. 3 dodruk. – Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.

48. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów. / Andrzej Pułło. –Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000.

49. Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową. /Zdzisław Knecht. — Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA, 1999.

50. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel.– Wyd. 3. — Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.

51. Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów. / Paul Oliver ; przekł. i posł. Jadwiga Piątkowska ; [rozdz. Sztuka sporządzania przypisów (z polskiej perspektywy) Janusz S. Gruchała]. — Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999.

52. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. — Kraków : UNIVERSITAS, 1995.

53. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. / Władysław Piotr Zaczyński. — Warszawa : Wydawnictwo ŻAK, 1995.

54. Zarys metodologii pracy naukowej. / Józef Pieter. — Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

55. Ogólna metodologia pracy naukowej. / Józef Pieter. — Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.