Podstawowe informacje

Ewaluację jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związane z nią rozporządzenia.

Akty prawne

Ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas.

W ocenie działalności naukowej brane będą pod uwagę osiągnięcia osób, które złożyły oświadczenie, upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin, i:

 1. zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej;
 2. w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa, z wyłączeniem osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;
 3. nie zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej, ale prowadziły działalność naukową w ramach tej dyscypliny i były zatrudnione w okresie objętym ewaluacją w ewaluowanym podmiocie (…) będącym uczelnią – na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych (…).

Ewaluacja będzie przeprowadzona w ramach trzech kryteriów:

Kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej, czyli:

 • artykuły naukowe – recenzowane artykuły opublikowane w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiające określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzone przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym:
  • to również artykuły recenzyjne opublikowane w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism MNiSW,
  • UWAGA – nie jest artykułem naukowym: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna
 • monografie naukowe – recenzowane publikacje książkowe przedstawiające określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzone przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym,
  • to również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim,
  • edycja naukowa tekstów źródłowych.
 • patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców od odmian roślin.

Jakość publikacji będzie oceniana na podstawie ustalonych przez MEiN wykazów czasopism oraz wydawców. 

Liczba punktów przyznawanych za publikację uzależniona jest od:

 1. rodzaju publikacji (artykuł, rozdział, monografia)
 2. roku publikacji pracy
 3. tego w jakim czasopiśmie lub przez jakiego wydawcę została opublikowana
 4. (obecność na listach MEiN)
 5. ilości wszystkich autorów publikacji
 6. ilości współautorów z tej samej dyscypliny i uczelni

Listy czasopism punktowanych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe https://bg.awf.wroc.pl/?page_id=1003


Każda publikacja zgłoszona do Ośrodka Informacji zostaje zarejestrowana w Bazie Publikacji Pracowników AWF we Wrocławiu. Opis publikacji zawiera informację o ilości punktów przysługujących za nią, nadanych na podstawie odpowiedniej listy MEiN. W Bazie można również sprawdzić ilość wypełnionych slotów.


Szczegółowe informacje na temat slotów
https://bg.awf.wroc.pl/?page_id=1063
oraz
https://awf.wroc.pl/files_mce/SERWIS%20WEWNETRZNY/Biblioteka/2021/Sloty_prezentacja_12.2020.pdf

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych


Kryterium III – oceniany będzie wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki na podstawie opisów udowadniających konkretne przykłady wpływu

Szczegółowe informacje na temat ewaluacji znaleźć można: